Programeaza-te acum

Concurs Giveaway Spring, realizat de Clinicile Medicale Dentare DENTESSE impreuna cu TBI Pay

– 3 premii ce constrau in tratamente dentare in valoare de 500 de lei

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

  1. Concursul este organizat și desfășurat de SC Terramold Medical SRL, respectiv Clinicile Dentesse, cu sediul social în Iasi, str. Saulescu, nr. 13 având Codul Unic de Înregistrare 17825509, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J22/1962/2005, (denumită în continuare “Organizator”).

1.2 Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.dentesse.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-ul menționat mai sus.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat și se desfășoară pe paginile de Facebook si Instagram a clinicilor DENTESSE, în perioada 03.03.2022 – 31.03.2022. Link-ul catre paginile de socializare sunt urmatoarele: se desfasoara concursul sunt urmatoarele:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ClinicileDentesse

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dentesseclinicidentare/

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1 Concursul va fi lansat la data de 03.03.2021, ora 16:20, fiind valabil pe canalele de socializare deținute de Organizator și detaliate în Secțiunea 2.1 a prezentului Regulament. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și va înceta la data de 31.03.20232, ora 20:00.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Au posibilitatea de participare la concurs utilizatorii Facebook și Instagram, care in perioada 04.03.2022 – 31.03.2022 s-au inscris la concurs prin like/follow la pagina DENTESSE si comentariu la postare cu tag pentru inca 2 persoane (cunostinte, rude, prieteni, colegi).

Pe 31.03.2022 se va realiza extragerea castigatorilor prin platforma https://commentpicker.com/, prin care vom selecta 3 pesoane castigatoare ale celor trei premii ce constau in tratamente dentare in valoare de 500 lei.

4.4 Premiul Concursului și valoarea acestora:

La finalul concursului, cei 3 castigatori extrasi vor beneficia de cate un premiu ce consta in tratamente dentare in valoare de 500 lei.

Nr. premii: 3

4.3 Premiul acordat nu se poate converti în bani.

4.4 Organizatorul va extrage Câștigătorul premiului conform prevederilor Sectiunilor 6.2 si 6.3 ale prezentului Regulament. Extragerea se va face pe data de 31.03.2023 prin extragere online, pe platforma https://commentpicker.com/

4.5 Extragerea online va fi filmata in timp real si publicata pe paginile de Facebook si Instagram in postarea de anuntare a castigatorilor.

4.6 Câștigătorul premiului va fi anunțat prin menționarea numelui în cadrul postarii de anunt al premiantilor si prin contactarea lui prin mesaj privat pe platformele de Facebook si Instagram. Pentru acordarea premiului se vor confrunta datele din baza de date cu cei înscriși în concurs, cu cele de pe cartea de identitate a câștigătorului.

4.7. După desemnarea și validarea câștigătorului, organizatorul va proceda la încheierea unui proces verbal în care se vor consemna:

(1)  Data desfășurării extragerii.

(2)  Numele și prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului.

(3)  Numele și prenumele câștigătorului

(5)  Valoarea premiilor acordate.

4.8 Procesele-verbale de predare-primire a premiului, se va semna de către un reprezentant al organizatorului și de către câștigător.

4.9 Termenul de răspuns din partea câștigătorilor este de 3 zile lucratoare de la data anuntarii premiului. După depășirea termenului mai sus menționat, câștigătorul nu mai poate invoca premiul.

4.10 Termenul pentru utilizarea premiului in valoare de 500 de lei aplicabili pentru orice tratament dentar este 30.04.2022

 SECȚIUNEA 5. TAXE ȘI IMPOZITE

5.1 Plătitorul premiilor, în speță SC Terramold Medical SRL, se obligă să calculeze și să plătească impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

5.2 Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi suportate de către câștigător.

5.3 Câștigătorul se obligă să furnizeze codul său numeric personal din cartea de identitate și să predea o copie a actului său de identitate, astfel încât organizatorul concursului să poată respecta prevederile Codului Fiscal. In cazul în care un câștigător refuză să predea o copie a actului sau de identitate, nu îi va fi înmânat premiul câștigat, el urmând a fi decăzut din drepturile de a reclama acest premiu.

 SECȚIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIULUI

6.1 Premiul va fi acordat prin tragere la sorți, prin cadrul platformei https://commentpicker.com/

6.3 Extragerea se va face în ziua de finalizare a Campaniei, va fi inregistrata in mod direct si publicata mai apoi pe pagina de Facebook si Instagram.

6.4. Premiul Campaniei va fi acordat după validarea câștigătorilor, la finalul Campaniei, în perioada 31.03.2022 – 30.04.2021.

6.6 Comisia va fi formată din 3 (trei) membri, respectiv Director administrativ, responsabil marketing si manager clinica Dentesse Sf Lazar.

6.7 Procedura de validare va fi în competenta unei comisii formate din responsabil marketing si director administrativ care trebuie să constate și să ateste îndeplinirea condițiilor de participare.

6.9 Dacă premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplineste condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de validare. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

6.10 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați Câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare.

6.11 Participanții care au fost desemnați și validati câștigători vor fi contactați prin apel telefonic, de către organizator, prin departamentele de implementare, în intervalul orar 09:00 — 17:00, de 3 ori (3 apeluri telefonice diferite) în maximum 3 zile lucrătoare de la data validării câștigătorilor. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după cele 3 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor.

6.12 Participantul va furniza în momentul contactării telefonice următoarele informații: nume, prenume copie dupa cartea de identitate, în termen de 3 zile de la data contactării. În cazul în care un participant nu trimite actele necesare în termen de 3 zile lucrătoare, acesta va fi invalidat și se va trece la contactarea rezervei ce va fi supus aceluiași proces de validare.

6.13 Premiul acordat se va transmite sub forma de voucher, predarea -primirea premiului urmând să fie atestată în scris (exemplu: pe baza de proces verbal de predare primire în dublu exemplar). Castigatorul poate beneficia de tratamaentul ales ca premiu intr-un interval de 30 zile de la primirea acestuia.

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1 Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualulilor câștigători, prin excluderea lor.

7.2 Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiului.

(1)         Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau câștigători, nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

(2)         Toti participanții au șanse egale la câștigarea premiilor.

(3)         Orice încercare de fraudare în Campanie se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie.

(4)         Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida orice participare suspecta în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu informarea participantului de acest lucru.

(5)         Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

8.1 Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârste peste 18 ani cu domiciliul/ reședința în România care se înscriu la tombola organizată în clinicile Dentesse.

8.2 Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului concursului, Grupul de firme Terramold., precum și a membrilor familiilor acestora (copii, parinți, soț/soție).

SECTIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1 Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2 Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal.

9.3 Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix sau mobil) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016.

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării campaniei.

Datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor sunt prelucrate de Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea prezentului Regulament în scopul desfășurării concursului, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor (executare contract).

Cu privire la respectarea prevederilor financiar-contabile și fiscale, precum și pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligația legală a Organizatorului. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniei și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului.

9.6 Transferul datelor cu caracter personal

Lista câștigătorilor (nume, prenume) va fi afișată, potrivit dispozițiilor legale, pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/ClinicileDentesse, în conformitate cu prevederile Secțiunii 4 a prezentului Regulament oficial.

9.6 Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului plus o perioadă minimă de 60 de zile. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, Organizatorul va putea păstra datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor pentru perioade mai îndelungate de timp, pentru a avea o evidență exactă a raporturilor cu Organizatorul în cazul unor plângeri sau dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor cu caracter personal.

 9.7 Drepturile persoanelor vizate

Câștigătorii și participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a prelucrării, de a vă opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății menționată mai sus cât și la adresa dpo.ro@studio-moderna.com. De asemenea, participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale ANSPDCP.

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la campanie.

 SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1 Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

10.2 Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat  sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 SECTIUNEA 11. LITIGII

11. 1 Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12. 1 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesând site-ul www.dentesse.ro și în clinicile Dentesse.

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

 SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE

13.1 Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

13.2 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

13.3 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi ramân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Programeaza-te acum
pentru o consultatie

programeaza-te
programeaza-te acum
error: Content is protected !!